Radonmätning arbetsplats

Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra radonmätningar på arbetsplatser.
Radonhalten ska mätas under minst två månader, eller längre,
under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till och med 30 april.

Det är arbetsgivarens ansvar i Sverige att säkerställa en säker arbetsmiljö, det inkluderar att skydda arbetstagare från radonexponering. En ny Strålskyddslag som reglerar radon på arbetsplatser trädde i kraft år 2018. Enligt denna lag är arbetsgivare skyldiga att agera om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3. Både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen reglerar kraven och Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser.

Enligt den nya strålskyddslagen, som implementerades den 1 juni 2018, är arbetsgivaren skyldig att anmäla radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsgivaren måste även tillämpa regler för att fastställa och begränsa exponeringen av radon samt dokumentera åtgärderna. Det finns tre viktiga punkter om radon på arbetsplatsen:

1. Arbetsgivarens ansvar

 • Att mäta radon på arbetsplatsen.
 • Att vidta åtgärder och anmäla radonhalter över 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Att följa nya regler och dokumentera åtgärder.

2. Ny metodbeskrivning

 • Förbättrad metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser gäller sedan 1 oktober 2021.
 • Syftet är att förbättra noggrannheten och ersätta den tidigare beskrivningen från 2004.

3. Hälsorisk

 • Långvarig exponering av förhöjd radonhalt kan orsaka lungcancer.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar 400-500 lungcancerfall per år.
 • Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
Ny förbättrad metodbeskrivning radonmätning arbetsplats

Ny förbättrad metodbeskrivning

Från och med den 1 oktober 2021 har en förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser införts. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra noggrannheten vid bestämning av radonhalter och ersätta den tidigare beskrivningen från 2004. Genom att följa de nya bestämmelserna och riktlinjerna för radonmätning och exponeringshantering kan arbetsgivare säkerställa en trygg arbetsmiljö för sina anställda och minska risken för radonrelaterade hälsoproblem.

Radonmätning arbetsplats

Radonmätning arbetsplats

Att genomföra en radonmätning på arbetsplatsen själv är enkelt. Du kan beställa spårfilmsdosor för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten hos ackrediterade företag. Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på. Långvarig exponering av förhöjd radonhalt kan orsaka lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Om radon

Radon är en gas som inte kan ses eller luktas. Den bildas genom sönderfallet av det radioaktiva grundämnet radium. Riktvärdet för radonhalten i inomhusluften är satt till 200 Bq/m3. Den vanligaste källan till radon i bostäder, byggnader och lokaler är radon som kommer från marken. Dessutom kan radon förekomma i vissa byggmaterial. När det gäller radon i våra byggnader kan det komma från en eller flera av följande tre källor:

 1. Markent: Radon kan tränga in i byggnader genom sprickor och hål i grundplattor, väggar och golv. Det kan sippra upp från marken och ansamlas inomhus.
 2. Byggmaterial: Vissa byggmaterial (blåbetong) kan innehålla radonhaltiga ämnen. När dessa material används i konstruktionen av byggnader kan de bidra till radonhalter inomhus.
 3. Vatten: Vatten som används för hushållsändamål kan också innehålla radon. När vattnet används i exempelvis dusch, disk och tvätt kan radonet avges till inomhusluften och öka exponeringen.

För att minska radonexponeringen är det viktigt att vidta åtgärder och minska radonhalterna i inomhusmiljön. Genom att genomföra radonmätningar och vid behov genomföra radonsanering kan man säkerställa en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter.

Radon på arbetsplatsen: Enkelt att mäta, tryggt att jobba!

Din arbetsplats ska vara en trygg plats. Därför är det viktigt att radonhalten mäts och att åtgärder vidtas om den är för hög. Radon är en osynlig gas som kan vara farlig om man utsätts för den under lång tid. Den goda nyheten är att det är enkelt att mäta radon och att det finns åtgärder man kan vidta för att sänka halten.

Hur gör man en radonmätning på arbetsplatsen?

 • Beställ ackrediterade spårfilmsdosor.
 • Placera ut dosorna under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).
 • Skicka tillbaka dosorna för analys.
 • Få resultat och vidta åtgärder om radonhalten är för hög.

Arbetsgivaren ansvarar för att:

 • Mäta radonhalten.
 • Vidta åtgärder om radonhalten är för hög.
 • Anmäla radonhalten till Strålsäkerhetsmyndigheten om den överstiger 200 Bq/m³.

Nyheter:

 • En ny och förbättrad metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser gäller sedan 1 oktober 2021.
 • Den nya metodbeskrivningen är mer exakt och ersatte den tidigare från 2004.

Kom ihåg:

 • Att mäta radon är enkelt och billigt.
 • Det är bättre att vara försiktig än att riskera hälsan.


Beställ radonmätning idag och skapa en trygg arbetsplats!